top of page

Integritetspolicy

Inledning 

FBM Lab Konsult AB (559081-8281) är ansvarig för personuppgiftsbehandling och vår integritetspolicy informerar om hur vi hanterar dina personuppgifter. Med detta dokument vill vi betona grundläggande principer som är viktiga för oss och för din integritet;

 • Vi engagerar oss för att skydda dina rättigheter och din integritet.

 • Vi förklarar hur din information används för att erbjuda högkvalitativa tjänster och förbättra din upplevelse med oss.

 • Vi ger insikt i vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dem.

Parter och ansvar för behandlingen av personuppgifter

FBM Lab Konsult AB (559081-8281), nedan också kallat för "FBMLab", "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vår" är en leverantör av olika laboratoriediagnostik tjänster, gemensamt benämnt "tjänster" eller till både privat- och företagskunder. FBMLab är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter du tillhandahåller FBMLab genom ditt användande av tjänsterna."Du", "Dig", "Kund" eller "Klient", är den fysiska eller juridiska personen hos FBMLab som har köpt tjänsterna, vilket kan vara privatpersoner, patienter, företag, små och stora sjukhus, företagshälsovårdsenheter, forskningsinstituter etc. utifrån specifika förutsättningar. Du som är kund har kontaktuppgifter registrerade hos oss, för att vi ska kunna fullfölja våra tjänster till dig enligt avtal. FBMLab är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som delas med oss när Du:

 • Använder och beställer tjänster från FBMLab

 • Ingår avtal med FBMLab och blir kund

 • Fyller i en hälsodeklaration inför analys av dina prover

 • Registreras som kontaktperson hos FBMLab för din egen eller en organisations räkning

 • Kontaktar oss via en kommunikationskanal

 • Besöker vår hemsida och accepterar cookies

 • Registrerar dig för nyhetsbrev och marknadsföring via vår hemsida

 • Svarar på formulär via vår hemsida

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter inom vår verksamhet och använder oss av krypterade journalsystem. Vi samlar in uppgifter om dig som Klient, för att kunna hantera din beställning, skapa och förbättra affärsrelationen, framtida marknadsföring, statistiska ändamål, för att kunna fakturera dig, som underlag enligt bokföringslagen, samt för att identifiera dig i vår verksamhet. Behandling av känsliga personuppgifter, sker först efter du delar dessa uppgifter med oss genom vår hälsoformulär. Dessa personuppgifter kan komma FBMLab tillhanda muntligt eller skriftligt. Som kund ger du oss även rätt att behandla dessa personuppgifter genom ditt ett skriftligt samtycke och denna Integritetspolicy.

Vi använder oss av underleverantörer i syfte att öka säkerheten i behandlingen av dina personuppgifter. Vi har valt att följa samma sekretess och tystnadsplikt som den offentliga vården. Till följd av detta har vi etablerade rutiner för hantering av känsliga och sekretessbelagda personuppgifter i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

Administration avtal

När du beställer våra tjänster samlar vi in kontaktuppgifter om dig. Du som är fysisk person, "klient", och är del av ett aktivt avtal med oss, innehar vi personuppgifter för. 

Rättsliga förpliktelser

FBMLab följer också vid var tid gällande lagar, regler och förordningar som gäller vid hantering av personuppgifter och känsliga personuppgifter. All personal på FBMLab och dess samarbetspartner ska beakta de lagar och bestämmelser som gäller. Samtliga personalkategorier omfattas av sekretess gentemot enskilda kunder. 

Vilka delar vi personuppgifter med? 

Som klient och för eventuellt vidare fortsatt medicinskt handläggning utifrån resultaten som FBMLab erhåller kan dina personuppgifter delas med vår medicinska samarbetspartner NEM Health (Nordic Executive Medicine, 559076--6381) så de kan ha tillgång till relevant data, som klienten ger sitt samtycke till. Klienten kan även, i egen regi, dela sin individuella hälsodata med FBMLabs samarbetspartners NEM Health. FBMLab delar inte personuppgifter med tredje man utan att ha ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal och/eller särskilt samtycke från den klienten. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

FBMLab sparar personuppgifter om dig som kund, så långe det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller då det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i det specifika avtalet eller denna integritetspolicy. Vid tjänstens upphörande kan dina uppgifter komma att sparas en tid därefter. Längden för sparande och dess omfattning varierar på tjänstens utformning samt hur du som klient väljer att återkomma för longitudinella prover. Dina uppgifter kan även komma att sparas en längre tid, exempelvis i syfte att spåra betalningshistorik i enlighet med bokföringslagen om minst 7 år. 

Vilka rättigheter har du?

Klienter vars personuppgifter registreras och behandlas har vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa innebär att du som registrerad ska få information om när och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.   

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag om vilka personuppgifter som behandlas i samband med ditt användande av tjänsten, inklusive din journal, vem som har fått åtkomst till den och varför. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.  

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär att du som registrerad har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifter i en journalanteckning är oriktiga eller missvisande ska det antecknas i journalen. FBMLab kan även på eget initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. 

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Vi kommer då göra en bedömning av om det finns avgörande berättigade skäl som gör att vi trots din begäran måste fortsätta lagra dina uppgifter. Du har också alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om du självmant lämnat personuppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll ("rätten till dataportabilitet"). Vid dessa tillfällen har vi en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifterna. En förutsättning är att FBMLab behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Rätt till att återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Ändringar av integritetspolicyn

FBMLab förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Vid sådana ändringar kommer du som Kund informeras via hemsidan eller e-mail. Genom att fortsätta våra tjänster, accepterar du de ändrade villkoren.

 

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter eller önskar ett registerutdrag över våra ev. underleverantörer/ personuppgiftsunderbiträden som behandlar personuppgifter, kan du kontakta oss på kontakt@fbmlab.se

bottom of page